Privacybeleid

OVER ONS PRIVACYBELEID

Dormiwise geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dormiwise. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10 Maart 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBFORMULIEREN

Op onze website vindt u een aantal webformulieren waar wij u vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw (bedrijfs-)naam, adresgegevens, e-mailadres, webadres en (mobiele) telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

TRANSACTIONELE E-MAILS

Als u een bestelling plaatst in onze webwinkel ontvangt u een aantal e-mailberichten betreffende de status van uw bestelling. Onze verzendpartner (PostNL & Bpost) ontvangt van ons uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van de voortgang van de levering.

CLIËNTMANAGEMENT EN FACTURATIE

Onze cliëntgegevens worden in het CRM van onze webwinkelsoftware bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.

E-MAIL

Wij maken voor e-maildiensten gebruik van de servers van ‘Wordpress. Alle e-mailverkeer is vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de verwerker.

WEBHOSTING EN DATABASE

Dormiwise maakt voor het hosten van de website gebruik van de diensten van ‘Wordpress. Dit is een vertrouwde service provider. Alle gegevens die u via onze website aan ons ter beschikking stelt worden (al dan niet tijdelijk) opgeslagen op de servers van WordPress. WordPress heeft de nodige beveiligingstechnieken toegepast en het is de verwerker en diens medewerkers of hulppersonen op grond van de overeenkomst tussen de verwerker en Dormiwise verboden gegevens in te zien of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. De verwerker maakt periodiek back-ups van de opgeslagen gegevens, op deze back-ups zijn dezelfde waarborgen en voorwaarden van toepassing.

 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden in de volgende gevallen met derden gedeeld:

Google: Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Payment processors
Mollie: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.  Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identificatiegegevens en financiële rekeninggegevens van betrokkenen. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypals dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.  Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Boekhouden en facturatie
Cijfermeester Vianen:
 Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cijfermeester Vianen. Wij delen uw naam, adres, BSN, geboortedatum en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen, opstellen en indienen van fiscale aangiftes door middel van fiscale software, opstellen en deponeren van jaarrekeningen, salarisverwerking, adviesverlening, debiteurenbeheer, payrolling, financial planning en business coaching. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Cijfermeester Vianen heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Deze houden onder andere in: het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming, werken conform het kwaliteitshandboek van de franchisegever, gegevens worden digitaal bewaard, werken in de Cloud en back-ups waarbij gebruik wordt gemaakt van dubbele wachtwoord, legitimatiebewijzen ,verwerkersovereenkomsten afsluiten met alle softwareleveranciers en informatiebeveiligingsmaatregelen evalueren. Cijfermeester Vianen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cijfermeester Vianen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Logistiek en verzending
PostNL & Bpost : Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL & Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL & Bpost delen. PostNL & Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL & Bpost onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

In voorkomende gevallen kan Dormiwise op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u een account bij ons heeft. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken dan wel uw account verwijdert. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. De gegevens over uw aankoop bewaren wij ook om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen dan wel klachten over het product.

UW RECHTEN

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt bepaalde rechten. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder de vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Dormiwise in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dormiwise. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Dormiwise verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

COOKIES

Wij gebruiken cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en uw online ervaring te verbeteren.
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door de derde partij Google, Inc. Google Analytics wordt gebruikt om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten op te stellen over de website-activiteit en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze overdracht wordt gedekt door de Privacy Shield-certificering van Google Inc. en een afzonderlijke overeenkomst voor gegevensverwerking die we met Google hebben afgesloten. Op deze website hebben we ook de IP-anonimiseringstool “gat._anonymizeIp()” van Google geactiveerd om uw privacy te beschermen. Dit betekent dat uw IP-adres na het verzamelen ervan automatisch wordt ingekort, zodat het niet meer met u kan worden verbonden (zie https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Voor meer informatie zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

De volgende websites plaatsen cookies om de volgende redenen:

WordPress: Deze website plaatst verschillende cookies voor analyse. De analyse geldt voor marketingdoeleinden om geld te verdienen. Ook worden er cookies ingezet wanneer u inlogt en/of uitcheckt bij onze webshop.

Hotjar (functionele cookie)
Deze cookie wordt gebruikt om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de test die wordt gebruikt voor het genereren van Heatmaps, Funnels en Recordings.

Facebook:
Deze cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.

Cloudfare: Deze cookie wordt gebruikt om klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en om beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. De cookie bevat geen informatie over de klantidentiteit

Functionele cookies: Onze webwinkel plaatst functionele cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen op onze webshops.

Analytische cookies: Wij plaatsen analytische cookies om verschillende versies van onze winkelmand te testen en daarmee te verbeteren.

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

0
Jouw winkelwagen:

Bestel voor 23:00 en ontvang jouw Dormiwise de volgende werkdag in huis!

Je winkelwagen is leegVerder winkelen
Calculate Verzendkosten